Přípravná třída při ZŠ Šumperk

Seznam pomůcek pro šk. rok 2019/20 naleznete zde.

Vážení rodiče,

 přemýšlíte, rozhodujete se, zda dát své dítě do první třídy? Vždyť se Vám zdá ještě „nezralé na prvňáčka“. Ano, tyto úvahy jsou správné a opodstatněné.

Vašemu rozhodnutí může napomoci právě nabídka naší školy. Školský zákon umožňuje těmto dětem se v přípravných třídách postupně adaptovat na školní prostředí, předcházet případným neúspěšným začátkům v 1. třídě. Začátek školní docházky je pro dítě důležitou a náročnou zkouškou. 

Pojem „přípravná třída“ vyhovuje volnému způsobu práce, speciálním pedagogickým metodám a formám  práce,  hravé  řízené činnosti, obsahu vzdělávání a dalším výhodám pro děti    a jejich rodiče.

 V čem spatřujeme úspěšnost dětí navštěvujících přípravnou třídu při ZŠ?

V dostatečně stimulujícím školním prostředí, které rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, poznávací procesy, schopnost soustředit se a udržet pozornost, rozvíjet úroveň motoriky.

Kdo může naší nabídky využít?

Přípravná třída se zřizuje pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

V přípravné třídě se děti učí především tím, že něco tvoří, prioritou je hra Základem je organizovaná činnost, různé druhy her, relaxace, dramatizace, rozhovor, učení, vycházky, pracovní pohybové, hudební a výtvarné činnosti. Dále zahrnuje jazykovou a řečovou výchovu, matematické představy, rozvoj poznání, vytváření zručnosti v praktických dovednostech a samozřejmě v jednotlivých výchovách. Při práci je třeba dbát na individuální zvláštnosti dětí, přihlížet k věku a schopnostem dětí.

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují, dostávají Pochvalný list. Třídu navštěvuje 10 – 15 dětí, toto vzdělání je bezplatné.

Naše škola má ještě další výhody: výborné materiální a prostorové zabezpečení, umístění v přírodním prostředí.

Co myslíte, líbilo by se Vašim dětem v takové škole? Přijďte se s dětmi podívat a přesvědčit se!

Po  absolvování  přípravné  třídy  může  dítě  nastoupit  na  kteroukoliv  základní  školu.

                                                                                                                                                                    PaedDr. Hynek Pálka, ředitel školy