Přípravná třída

Seznam pomůcek do přípravné třídy pro školní rok 2023/24 si můžete stáhnout zde.

Přípravná třída při ZŠ Šumperk

Vážení rodiče,

 přemýšlíte, rozhodujete se, zda dát své dítě do první třídy? Vždyť se Vám zdá ještě „nezralé na prvňáčka“. Ano, tyto úvahy jsou správné a opodstatněné.

Vašemu rozhodnutí může napomoci právě nabídka naší školy. Školský zákon umožňuje těmto dětem se v přípravných třídách postupně adaptovat na školní prostředí, předcházet případným neúspěšným začátkům v 1. třídě. Začátek školní docházky je pro dítě důležitou a náročnou zkouškou. 

Pojem „přípravná třída“ vyhovuje volnému způsobu práce, speciálním pedagogickým metodám a formám  práce,  hravé  řízené činnosti, obsahu vzdělávání a dalším výhodám pro děti    a jejich rodiče.

 V čem spatřujeme úspěšnost dětí navštěvujících přípravnou třídu při ZŠ?

V dostatečně stimulujícím školním prostředí, které rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, poznávací procesy, schopnost soustředit se a udržet pozornost, rozvíjet úroveň motoriky.

Kdo může naší nabídky využít?

Přípravná třída se zřizuje pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

V přípravné třídě se děti učí především tím, že něco tvoří, prioritou je hra Základem je organizovaná činnost, různé druhy her, relaxace, dramatizace, rozhovor, učení, vycházky, pracovní pohybové, hudební a výtvarné činnosti. Dále zahrnuje jazykovou a řečovou výchovu, matematické představy, rozvoj poznání, vytváření zručnosti v praktických dovednostech a samozřejmě v jednotlivých výchovách. Při práci je třeba dbát na individuální zvláštnosti dětí, přihlížet k věku a schopnostem dětí.

Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují, dostávají Pochvalný list. Třídu navštěvuje 10 – 15 dětí, toto vzdělání je bezplatné.

Naše škola má ještě další výhody: výborné materiální a prostorové zabezpečení, umístění v přírodním prostředí.

Co myslíte, líbilo by se Vašim dětem v takové škole? Přijďte se s dětmi podívat a přesvědčit se!

Po  absolvování  přípravné  třídy  může  dítě  nastoupit  na  kteroukoliv  základní  školu.

                                                                                                                                                                    PaedDr. Hynek Pálka, ředitel školy