GDPR

Ochrana osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajů ke stažení zde.

V souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpřístupňuje Základní škola Šumperk, Sluneční 38 informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uchování osobních údajů. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Správce osobních údajů

Základní škola Šumperk
Sluneční 38, 787 01 Šumperk
Email: skola@slunecniskola.cz
Telefon: +420 583 550 302
IČO: 00852864
Datová schránka: 299wd2p

Kontakty na pověřence

Email:  poverenecpo@sumperk.cz
Telefon: +420 583 388 602
Adresa: Základní škola Šumperk, Sluneční 38, 787 01 Šumperk

Účely zpracování

Základní škola Šumperk, Sluneční 38 jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců zejména pro účely:

 • přijetí k základnímu vzdělávání
 • rozhodnutí ve správním řízení – přestup z jiné základní školy, povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka
 • povinné dokumentace školy (školní matrika, dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence čísla vysvědčení vycházejících žáků a zápisových lístků, protokol z komisionálních zkoušek, evidence úrazů žáků)
 • agendy školní družiny (přijímání do školní družiny, evidence žáků ve školní družině)
 • poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog)
 • podkladů k vyúčtování (jízdného a vstupného žáků, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace)
 • zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, prohlášení o bezinfekčnosti)
 • udělení souhlasu zákonnými zástupci (k účasti na školní akci nebo výletu, ke zveřejnění jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod.,   k pořizování fotografií z akcí nebo výletů)
 • podání žádosti zákonnými zástupci (k uvolnění z vyučování, k úpravě vzdělávání ze zdravotních důvodů)
 • zajištění školního stravování (evidence strávníků)
 • plnění výchovně vzdělávacích záměrů (organizace výuky)
 • prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace žákovských prací, fotogalerie školy, výroční zpráva školy, propagační materiály školy)
 • evidence čtenářů školní knihovny a členů školního parlamentu

Zákonnost zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány pro uvedené účely na základě těchto důvodů:

 • plnění právních povinností, které se na příspěvkovou organizaci vztahují
 • plnění smlouvy
 • udělení souhlasu subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje zákonných zástupců)
 • oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém)
 • ochrana životně důležitých zájmů

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

V rámci akcí (např. koncert, soutěž, výstava apod.) pořádaných příspěvkovou organizací mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace však nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty (např. zákonnými zástupci apod.).

Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.

Doba uložení

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,        o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o právech subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

 • na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 • na opravu svých osobních údajů (čl. 16 GDPR)
 • na výmaz (čl. 17 GDPR)
 • na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 • na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 • vznést námitku (čl. 21 GDPR)
 • podat stížnost (čl. 77 GDPR)
 • na odvolání souhlasu (čl. 7 GDPR) nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Žádost k uplatnění práv subjektu údajů může být doručena osobně či písemně na adresu správce osobních údajů (viz výše), popř. elektronicky.

Automatizované rozhodování

Správce osobních údajů uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení      s právními účinky pro subjekty údajů.

Nařízení je ke stažení na adrese: zde