Inkluze

Výchovné poradenství

Ve škole pracuje výchovný poradce Mgr. Skříček Jiří
Kontakt: 583 550 358
e-mail:
 jiri.skricek@slunecniskola.cz

Konzultační hodiny: úterý 10,00-10,45, čtvrtek 10,55-11,40, pá 10,55-11,40 nebo po domluvě telefonem nebo e-mailem

Kdo je vlastně výchovný poradce?
Je to pedagog, který pomáhá žákům při profesní orientaci a při řešení výchovných otázek. Věnuje zvláštní pozornost dětem, u kterých se objevují obtíže ve vzdělávání, výchovné a sociální problémy.

Činnost výchovné poradkyně naší školy spočívá zejména v tom, že:

 • zprostředkovává styk s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem v Šumperku
 • řídí a koordinuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupracuje s preventistkou sociálně patologických projevů Mgr. Evou Skříčkovou a koordinátorkou pro první stupeň Mgr. Alenou Kubíčkovou
 • spolupracuje se školním psychologem
 • spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany dítěte, s policií i soudem
 • průběžně informuje žáky a rodiče o skutečnostech, které jsou důležité pro přípravu na budoucí povolání
 • poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení otázek týkajících se studia na středních školách a volby povolání

Těžištěm práce výchovné poradkyně musí být prevence. Orientuje se tedy na:

 • práci s výchovně problémovými dětmi
 • spolupráci s rodinou hlavně v poradenské činnosti
 • spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek výchovné práce s problémovými dětmi

Doporučené kontaktní adresy pro rodiče potřebující odborné poradenství:


    Pedagogicko-psychologická poradna                                                 

Husitská 12
787 01 Šumperk
tel.: 583 215 279
e-mail: ppp.spk@seznam.cz 

    SPC

    Erbenova 16
    787 01 Šumperk
    tel.: 583 222 324
    e-mail: spc@schola-viva.cz

Koordinátor výchovného poradce pro 1. stupeň – Mgr. Bc. Alena Kubíčková

 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy a

vyhledává talentované a nadané žáky

 • předkládá učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky
 • částečně vede evidenci integrovaných žáků na 1. stupni
 • Pomáhá zprostředkovávat diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a
 • Podílí se na intervenčních činnostech pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

-zajišťuje případná vyšetření v PPP a SPC, konzultuje s těmito zařízeními stav a potřeby integrovaných žáků

-pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická

vyšetření

 • Podílí se na přípravě vhodných podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými

zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků

 • spolupracuje s asistenty pedagoga a třídními učiteli žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • je nápomocná při reedukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami