Inkluze

Vážení rodiče,

v současné době přibývá dětí, které trpí specifickými poruchami učení.

Co se pod tímto termínem vlastně skrývá? Jde o označení výukových poruch, kdy jinak nadané dítě podává v určitých oblastech nečekaně slabý výkon; například si nedovede osvojit základní techniky čtení, psaní či počítání. Děti trpící těmito poruchami zaměňují podobná písmenka, jen s obtížemi zvládají čtení, problémy jim činí používání pravopisných pravidel, pro některé je nečekaně náročné zvládnutí techniky psaní či malování. Specifická porucha učení se může ale projevit i v matematice, kde žáci mají problémy se zápisem čísel, prováděním základních matematických operací.

To, že u žáka byla diagnostikována specifická porucha učení, nemusí nutně vést k neúspěchům ve škole. Pokud je s žáky pracováno, pozorně se jim věnují učitelé i rodiče, mohou se jejich potíže významně eliminovat.

Naše škola proto s těmito žáky v rámci programu inkluze intenzivně pracuje již od rozpoznání prvotních příznaků v přípravné třídě a v třídách prvních.

Na základě vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny je s dětmi individuálně pracováno, fungují tzv. reedukační kroužky, kde probíhá reedukace. Pod tímto cizím slovem se skrývají různé pedagogické metody, které rozvíjejí ty schopnosti a dovednosti žáka, které umožní snížit problémy s jeho poruchou spojené.

Reedukační kroužky fungují jak na prvním, tak i na druhém stupni naší školy. Jelikož je každý stupeň specifický, liší se metody i obsah zde fungujících kroužků. Vedoucí kroužku většinou pracuje s dítětem samotným, popř. malou skupinkou žáků stejného ročníku. Tento počet zaručuje, že se učitel může dětem opravdu individuálně věnovat a společně tak dosáhnout úspěchu „při boji“ s písmenky či čísly. Chce to jen chuť pracovat a také trpělivost, neboť pokroky se dostavují později.

V naší škole se reedukačním činnostem s dětmi na prvním stupni věnuje speciální pedagožka, paní MgrBc. Alena Kubíčová. Na druhém stupni se reedukačním činnostem věnuje speciální pedagog, pan Mgr. Přemysl Rygar.

Naše škola také spolupracuje v rámci programu EU „Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj“ s Univerzitou Palackého v Olomouci. V rámci této spolupráce se speciální pedagog – pan Mgr. Přemysl Rygar podílí na individuálním či skupinovém doučování žáků, provádí reedukační činnosti (zejména v oblasti specifických poruch učení a chování) a podílí se na spolupráci školy s rodiči žáků.

Žáci se specifickými poruchami učení jsou školou zohledňováni ve všech předmětech, kde jejich pochopení, zvládnutí učiva může být výukovou poruchou ztíženo; například píší zkrácené diktáty, doplňovací cvičení, na vypracování testů mají více času, dostávají ofocené zápisy atd.

A proto, rodiče, nemusíte se bát, když je u Vašeho dítěte porucha učení diagnostikována. Vůbec to neznamená, že se máte smířit s tím, že dítěti to ve škole nepůjde. Nezbytnou podmínkou úspěchu je však snaha, trpělivost a soustavná práce. Spokojené děti za to ale rozhodně stojí.

Mgr. Přemysl Rygar