Etická výchova

A co konkrétního se mají žáci v hodinách etické výchovy možnost naučit:

  • Naslouchat, otevřeně a pravdivě komunikovat.
  • Poznat své dobré i stinné stránky.
  • Pozitivně hodnotit druhé, dokázat vyslovit druhému uznání, pochválit.
  • Spolupracovat, problémy řešit tvořivě.
  • Vyjádřit otevřeně svoje city.
  • Pochopit rozdíl mezi agresivitou a pasivitou, být asertivní.
  • Vybírat si pozitivní vzory.
  • Poskytnout pomoc, darovat, poradit.
  • Pomáhat členům jiných etnických, náboženských, politickým a kulturních skupin.

Od školního roku 2013/14 se na naší škole vyučuje předmět Etická výchova. Hodina etické výchovy by měla být především příjemným zážitkem pro všechny zúčastněné, přinášet do třídy klidnou a pohodovou atmosféru. V hodinách etické výchovy převažuje zážitková metoda výuky v podobě různých aktivit, her, scének a diskusí. Učitel vystupuje spíše v roli moderátora a usměrňovatele těchto aktivit.

Během hodin etické výchovy mají žáci možnost poznat sami sebe i druhé, nahlédnout do komunikačních obtíží mezi lidmi, naučit se jak si můžeme navzájem pomáhat a naslouchat si.

Hlavní motto, které prolíná všemi tématy probíranými v etické výchově, je zlaté pravidlo mravnosti: „Co (ne)chceš, aby dělali tobě, (ne)dělej druhým“. S tím souvisí i možná na první pohled nesrozumitelné sousloví „prosociální chování“. Velmi stručně a jednoduše řečeno je to takové chování, které je zaměřeno na pomoc druhým bez nároku na odměnu.

   A právě takovému chování se žáci v hodinách etické výchovy učí…